INFORMÁCIE A TERMÍNY

Propozície súťaže GQIQ pre žiakov 2. stupňa ZŠ
a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií
Slovenská geografická spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Vydavateľstvom DAJAMA, s.r.o.
a MAPA Slovakia Plus, s.r.o. pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády organizuje
4. ročník celoslovenskej súťaže
GQIQ
Geografický kvíz tvorivo-inteligenčný
Geografický kvíz sa uskutoční v troch kolách.
Prvé kolo tvorí test; 30 otázok, čas trvania 35 min. Otázky sú originálne a majú zábavný charakter.
Súťaží sa online na internete.
Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc. O víťazoch rozhoduje:
1) počet správne zodpovedaných otázok,
2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.
Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
Súťaž bude prebiehať 25. januára 2019 v piatok od 14.30 do 16.00. Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30.
Súťaž bude prebiehať na internetovej domovskej stránke www.gqiq.sk Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie víťazov. Správne riešenia úloh budú oznámené už 25. januára o 20.00 hod.
Dňa 28.1.2019 bude vyhlásený celkový víťaz súťaže a bude vyhlásené aj poradie súťažiacich v rámci jednotlivých ročníkov od 5. do 9. ročníka. Prví traja v každom ročníku dostanú diplomy. Prví traja v celkovom poradí dostanú vecné ceny.
Celkové poradie ako aj poradia podľa jednotlivých ročníkov budú oznámené dňa 28.1.2019 na www.gqiq.sk, www.regionalnageografia.sk a FB Geografická olympiáda.
Do druhého kola postupujú desiati najúspešnejší riešitelia z každého kraja (pokiaľ sa oslovený žiak/žiačka nebudú o súťaž uchádzať, do súťaže sa môže zapojiť ďalší súťažiaci z celkového poradia z prvého kola).
Druhé kolo tvoria dve zadania, čas na ich riešenie je do 15.3.2019. Zadania sú tvorivé a vyžadujú originálne riešenia, ktoré sa zasielajú mailom Slovenskej komisii geografickej olympiády
Zadania aj mailová adresa, na ktorú budú posielať riešenia budú súťažiacim zaslané mailom dňa 4. 2. 2019.
Hodnotiaca komisia súťaže GQIQ stanoví na základe kvality odpovedí poradie súťažiacich a vyhlási víťazov súťaže.
Prví traja získajú diplomy a vecné ceny.
Tretie kolo (celoštátne finále) bude prebiehať v Bratislave koncom júna (presný termín bude určený). Zúčastní sa ho desať súťažiacich, na základe poradia z druhého kola súťaže. Pozostávať bude zo súťaže v geografickej hre a testu pozostávajúceho z 5 otvorených otázok, čas na riešenie 20 minút.
Celkové poradie sa stanoví na základe získaných bodov z testu a poradia v geografickej hre?
Odporúčaná literatúra pre testy:
Geografické zošity: Zem a Vesmír, Afrika-Ázia, Európa, Amerika-Austrália a Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava, 2015
Poznáš Slovensko? náučno-vedomostná hra DAJAMA
Poznáš Európu? náučno-vedomostná hra DAJAMA
Poznáš Svet? náučno-vedomostná hra DAJAMA
Poznáš Tatry? náučno-vedomostná hra DAJAMA
Poznáš Bratislavu? náučno-vedomostná hra DAJAMA
Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava 2010
Čeman, R.: Geografický atlas – Slovenská republika, Mapa Slovakia, Bratislava 2010
Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, 2016
Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava 2009
Vydal: Prípravný výbor 4. ročníka súťaže GQIQ, 2019
Garant: Predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info